• Abril
  "VPO" ETXEBIZITZAK ORAIN LEZAMARRONTZAT ! - EAJK EZ DU NAHI. - NAHI DITUGUNOK BADUGU ZEREGINA.
  Lezaman, berriz ere esan behar dugu, ez dagoela etxebizitza babestu bakar bat. Eta, horregatik, Lezaman, azken hamarkadetan eta oraintxe bertan, dozenaka gaztek eta gaitasun ekonomiko handirik gabeko pertsonek, izaera desberdineko arrazoiak direla medio, beste herri batera joan behar izan dute eta joan behar dute, legedi osoak , dela Europakoa, estatukoa edo autonomikoa, aitortzen dion etxebizitza-eskubidea gauzatu ahal izateko.
  Emantzipatzeko gaitasuna, gogoa eta eskubidea duten gazteek; guraso bakarreko familiek, errenta jasotzen duen pertsona bakarra dutenek ; pertsona ezinduek... Lezaman bizitzea debekatua dute. Ondorioak oso larriak dira, ez bakarrik kolektibo kaltetuentzat, baita Lezama herriarentzat ere, herri gisa bere gizartea pixkanaka pobretzen ari dela ikusten baitu.
  Ondorio larriak hamarkadetan zehar, baina hein handi batean saihestu zitezkeenak. Euskal Herrian ehunka udalek, gehien-gehienek, egin dutena, beren baliabideak erabili dituzte eta etxebizitza babestuak sustatu baitituzte. Hain zuzen ere, bere gizartearen osasuna "babesteko" modurik onena delako, eta, azken batean, bere nortasuna eta etorkizuna babesteko modurik egokiena delako.
  Eta hor doa milioiko galdera ... Zergatik Lezamako Udalak, azken 43 urteetan EAJ bakarrik gobernatzen ari den udalak, ez du neurri bakar bat ere hartu hemen etxebizitza babestu bakar bat ere sustatzeko? Lezama Bizirik elkarteak pista bat du 2007. urtetik. Urte horretan alegazio bat aurkeztu genion udalaren hirigintza-proiektuari, besteak beste, ez zuelako etxebizitza babesturik aurreikusten. Jakina, alegazioa atzera bota zen, eta erantzuna oso adierazgarria izan zen: Lezama ez zegoen "harrerako herria" izatera bideratuta. Benetazko argudio "ideologiko" argigarria! .
  Gaur egun, erantzun horrek gorritu egingo luke gobernu erreakzionarioena ere, baina udalak gobernatzen jarraitzen duen alderdiak gaur egun dituen jokabideak ikusita, zalantzan jartzen dugu benetan argudio atzerakoi hori gainditu dutenik.
  Hain zuzen ere, duela aste gutxi batzu, udalbatzan gertaera adierazgarria ere izan zen. Jakinarazi digutenez, EH BILDU taldeak "konpromisoa" eskatu zion Udalbatzari datozen planetan etxebizitza babestuak sartzeko, eta EAJk kontrako botoa eman zuen. Argiago, ura.
  Premiazkoa da, oraintxe bertan, Lezamako etxebizitza babestua aktibatzea, bizi guztian "VPO" bezala ezagutu duguna. Eta borroka honetan, guztietan bezala, lorpenak ez ditu Espiritu Santuak ekarriko, baizik eta interesa duten pertsonen eta kolektiboen konpromisoak eta ekintzek. Badakigu hori nork ez duen nahi eta zergatik, eta, beraz, hori nahi dugunok baliabideak jarri beharko ditugu posible egiteko. Animo, konsekuente izan gaitezen.

  "VPO" AHORA PARA LEZAMA. EL PNV NO QUIERE. QUIENES QUEREMOS TENEMOS TAREA
  En Lezama, hay que repetirlo una vez más no hay una sóla vivienda protegida. Y por eso , en Lezama, en las últimas décadas y ahora mismo , decenas de jóvenes y personas sin grandes capacidades económicas , por causas de diferente naturaleza, han tenido y tienen que irse a otro pueblo para poder ejercitar el derecho a la vivienda que le reconoce toda la legislación , ya sea europea, estatal o autonómica.
  Jóvenes con capacidad, ganas y derecho a emanciparse; familias mono parentales, con un sólo perceptor ( normalmente perceptora) de renta; personas discapacitadas...Tienen vetada su residencia en Lezama. Las consecuencias son gravísimas , no sólo para los afectados sino también para Lezama que como pueblo ve como su tejido social se empobrece progresivamente.
  Consecuencias graves durante décadas , y que en buena parte se habrían podido evitar. Cientos de ayuntamientos en Euskal Herria, la inmensa mayoría , lo han hecho , han utilizado sus recursos y han promocionado viviendas protegidas . Precisamente porque es la mejor forma de "proteger" la salud de su tejido social y , en definitiva , la mejor forma de proteger su identidad y su futuro .
  Y viene la pregunta del millón...¿Porqué el Ayuntamiento de Lezama, donde el PNV lleva gobernando en solitario en los últimos 43 años, no ha tomado ni una sola medida para promocionar aquí ni una sola vivienda protegida?. Lezama Bizirik tiene una pista desde el 2007 . En ese año presentamos una alegación al proyecto urbanístico del ayuntamiento, entre otras cosas porque no preveía viviendas protegidas. Por supuesto, la alegación fue rechazada , y la contestación bien elocuente: Lezama no estaba destinada a ser un "pueblo de acogida". Un argumento ideológico clarificador.
  Hoy esa respuesta sonrojaría hasta al gobierno más reaccionario, pero viendo las conductas que actualmente mantiene el partido que sigue gobernando el ayuntamiento, dudamos de que de verdad hayan superado ese retrógrado razonamiento.
  Hace sólo unas pocas semanas se produjo en el Pleno municipal un hecho también elocuente. Según nos han informado, el grupo municipal de EH BIldu solicitó del Pleno un "compromiso" para incluir viviendas protegidas en los próximos planes que acometa el Ayuntamiento, y el PNV votó en contra. Más claro , el agua.
  Es urgente activar , ahora mismo, la vivienda protegida en Lezama, la VPO de toda la vida. Y en esta pelea, como en todas, los logros no los traerá el espíritu santo sino el compromiso y las acciones de las personas y los colectivos interesados. Ya sabemos quién no quiere y porqué, así que quienes queremos tendremos que poner los medios para hacerlo posible. Ánimo, seamos consecuentes.


  Lezama Bizirk